Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy IKONA - grafické studio s.r.o. platné od 1. 11. 2017

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“) upravují podmínky realizace zakázek mezi firmou IKONA - grafické studio s.r.o. (IČO: 26745437), dále označovanou jako prodávající, a kupujícím. VODP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, který vzniká zasláním písemné objednávky kupujícím (e-mailem).Ve všech ostatních případech, které neupravují VODP se smluvní vztah bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), jakož i předpisy souvisejícími.

II. MNOŽSTVÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

1. Minimální hodnota celkové objednávky je 1000,- Kč bez DPH.

III. DODACÍ LHŮTA

1. Nejkratší možný termín dodání zboží s potiskem je 15 pracovních dní ode dne potvrzení nabídky odběratelem a zároveň zaplacení zálohové faktury. Termín je závislý na druhu produktu i zvolené tiskové technologii.

2. U zakázek s požadovaným potiskem je kupující povinen do 1 pracovního dne ode dne potvrzení přijetí objednávky zaslat podklady pro potisk a do 1 pracovního dne od zaslání grafických náhledů písemně provést korekturu.

3. V případě, že povinnost uvedenou v čl. III odst. 2 kupující poruší, bude dodací lhůta posunuta o počet dní, ve kterých je kupující v prodlení se zasláním podkladů nebo s písemným odsouhlasením náhledů.

4. V ostatních případech je doba plnění stanovena smluvně.

5. Prodávající si vyhrazuje právo dřívějších dodávek než uvedených ve smlouvě nebo ve VODP.

IV. PRODEJNÍ CENA ZBOŽÍ

1. Cena zboží je stanovena v nabídce (zasílané dodavatelem odběrateli) na základě cen, které jsou uvedeny v e-shopu.

2. Ceny zboží v e-shopu jsou uvedeny bez DPH.

3. Ceny zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnují cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak.

4. Ceny zboží nezahrnují cenu za dopravu a balení zboží ani případné pojištění.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží.

6. K elektrickým a elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, popř. poplatek vyplývající ze zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

V. PRODEJNÍ CENA PRACÍ (POTISKŮ)

1. Ceny potisků budou uvedeny v nabídce zaslané dodavatelem odběrateli.

2. Ceny potisků v nabídce jsou bez DPH.

3. Ceny potisků nezahrnují grafické zpracování podkladů a technologickou přípravu tisku.

4. Je-li sjednán potisk zboží, je kupující povinen zaslat podklady ve vektorech (křivkách), v případě barevného tisku s přesně určenými barvami dle „Pantone“ vzorníku.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prací.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo firmy IKONA - grafické studio s.r.o., Pod Kaplankou 1677, 266 01 Beroun a po dohodě je možno vyzvednout zboží zde.

VII. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

1. Způsob dopravy musí být smluvně písemně sjednán.

VIII. ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na základě potvrzení nabídky odběratelem vystaví dodavatel zálohovou fakturu v hodnotě 50 % z celkové ceny zakázky vč. DPH.

2. Doplatková faktura bude vystavena při předání zboží mezi dodavatelem a odběratelem. Při osobním předání bude tato faktura hotovostní. V případě zaslání poštou bude splatná dobírkou na účet dodavatele.

X. REKLAMACE

1. Odpovědnost prodávajícího za vadná plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, zejména ust. § 2099 a násl., § 2165 a násl.

2. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VODP.

3. V případě uznané reklamace nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

XII. JINÁ USTANOVENÍ

1. V případě soudního sporu bude spor řídit místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

xxxxxxxxx